مراقبت بعد از پروتز دندان

توصیه های کلینیک دندانپزشکی نگین

پروتز دندان

  • ابتدا خوردن غذاهای نرم را شروع کنید

  • صحبت کردن را با پروتز خود تمرین کنید

  • هنگام خواب پروتز خود را خارج کنید

  • پس از دوره مشخص شده توسط پزشک به پزشک خود مراجعه کنید

  • پروتز های خود را هرروز تمیز کنید

  • هنگام تمیز کردن پروتز خود را روی یک پارچه تمیز و نرم قرار دهید