خدمات کامپوزیت دندان کلینیک نگین

کامپوزیت دندان، دوام خوب و مقاومت در برابر شکستگی دارد. آنها را می توان در دندان های جلو و عقب استفاده کرد. کامپوزیت انتخاب خوبی برای افرادی که ترجیح می دهند که پر کردن آنها طبیعی تر باشد