خدمات کشیدن دندان شیری کلینیک نگین

بر اساس تجربه دندانپزشکان در سطح جهان، والدین امروز از کشیدن دندان شیری فرزندان خود ترس دارند

دندان های شیر برای توسعه آینده دندان های دوم بسیار مهم هستند. در صورت امکان کودکان نباید این دندانها را از دست بدهند چگونه می توان از کشیدن دندان ها جلوگیری کرد؟ مهمترین نکته پیشگیری موثر است