خدمات ایمپلنت چند دندان مجموعه کلینیک های نگین

ایمپلنت چنددندان

ایمپلنت

با ایجاد استانداردها و تکنیک های دقیق، ایمپلنت به سطح جدیدی رسیده است ایمپلنت چنددندان به شیوه ای سریع و کارآمد به دست می آید و در صورت افزایش تعداد دندان هزینه به صرفه را ضمانت می کند

زمان بهبودی برای ایمپلنت های دندانی کلینیک نگین

ایمپلنت های فک پایین را حداقل می توان در کمتر از ۱۰ هفته از قرار دادن ایمپلنت جراحی و ایمپلنت فک بالا را به مدت ۱۶ هفته بهبود بخشید