خدمات ارتودنسی ثابت کلینیک نگین

برای اکثریت بیماران ارتودنسی، استفاده از ارتودنسی ثابت بخش مهمی از درمان خواهد بود و این بخش ها، به طور عمده، نوع متفاوتی از فلز متداول خواهد بود. 

1
پرانتز فلزی کلینیک نگین
1

پرانتز فلزی

1
پرانتز سرامیکی
1

پرانتز سرامیکی