خدمات پروتز ثابت کلینیک دندانپزشکی نگین

1
پروتز تکه
1

پروتز تکه ای دندان

1
پروتز دندان
1

پروتز کامل دندان

پروتزهای متحرک دندان، ترمیم های دندانی است که می تواند توسط بیمار برداشته شود دندانپزشکان استفاده از پروتز متحرک دندان را برای بیمارانی که نمی خواهند تحت جراحی خاصی قرار بگیرند توصیه می کنند

انواع پروتز متحرک