خدمات پروتز ثابت کلینیک دندانپزشکی نگین

1
1

ونیر دندان

1
تاج دندان
1

تاج دندان

1
پروتز دندان
1

پروتز دندان

انواع پروتز ثابت

پروتزهای ثابت در بهبود دندان ها با استفاده از ترمیم هایی که در دهان بیمار ثابت می شوند،موثر است. معمولا در کلینیک ها پس از گرفتن قالب کار پروتز را آغاز میکنند. پروتز ها همچنین به عنوان “ترمیم های غیرمستقیم” نیز شناخته می شوند