خدمات ترمیم دندان کلینیک نگین

ترمیم دندان درمان برای بازگرداندن عملکرد، یکپارچگی و مورفولوژی ساختار دندان ناشی از پوسیدگی یا آسیب های خارجی است

ترمیم دندان نیاز به دو مرحله دارد

1
ترمیم
1

آماده سازی دندان برای قرار دادن مواد ترمیم کننده

1
1

قرار دادن مواد ترمیم کننده