خدمات درمان ریشه کلینیک نگین

درمان کانال ریشه یک روش درمان است برای ترمیم یک دندان که به شدت فاسد شده است درمان کانال ریشه زمانی انجام می شود که  عصب در دندان آلوده یا آسیب دیده باشد. در طی درمان کانال ریشه، پالپ حذف می شود و داخل دندان تمیز و پر مشود